Todellisuuden tasoista              (Takaisin)

Seppo Ilkka

Voimme katsoa maailmaa jokapäiväisen tietoisuuden ohella useista muistakin näkökulmista. Näiden vuorovaikutus rikastuttaa ymmärrystämme olevaisesta.

 

Koemme aistiemme välityksellä maailmaa ja siinä tapahtuvia ilmiöitä. Olemme tietoisia kohtaamistamme ihmisistä ja muista olennoista. Ajattelemme asioita, joihin välittömät havaintomme eivät yllä. Olemme hankkineet tieteellistä tietoa. Olemme kehittäneet maailmanselityksiä. Henkiset etsijät ovat pyrkineet ymmärtämään näkymätöntä maailmaa.

Henkiset ulottuvuudet

1900-kuvun lopulla ruvettiin henkisessä kirjallisuudessa puhumaan todellisuuden tasoja kuvaavista dimensioista, henkisistä ulottuvuuksista. Tämä on yksi näkökulma siihen, miten maailmamme on rakentunut. Yhdessä muiden näkökulmien kanssa se rikastuttaa tapaamme ymmärtää olevaista. Koettavissamme olevia ulottuvuuksia on luonnehdittu seuraavaan tapaan:

·         1D: Kiinteä aine, Maan ydin.

·         2D: Elementaariset energiat. Luonnonhenkien alue.

·         3D: Maan tila ja aika. Ihmisten jokapäiväinen olemassaolo.

·         4D: Astraalinen henkimaailma. Jokapäiväinen ajattelu ja tunteet.

·         5D: Rakkaus ja luovuus. Valon enkelimaailma. Syiden ja seurausten yhdistyminen.

·         6D: Rakenteet ja niiden syntyminen ideamaailmassa.

·         7D: Valon informaatio, puhtaan ajattelun välittyminen.

·         8D: Kosminen järjestys ja organisointi.

·         9D: Ekstaasi, ykseystietoisuus.

Mestari D.K. (Djwhal Kul, Tiibetiläinen mestari) on sanonut kanavoinneissa, että dimensioita on rajaton määrä. (Janet McClure: Prelude to Ascension, Light Technology Publishing 1996). Dimensio on tapa nähdä maailma, katsomiskulman valinta. Tietoisuuden siirtyessä tasolta toiselle maailma näyttää melkein samanlaiselta, mutta  kokemus muuttuu.

Tavallisesti elämme tasolla 3D. Ihmiset ovat kuitenkin pyrkineet tavoittamaan myös muiden tasojen tietoisuutta. D.K:n mukaan tässä on se vaara, että suurella työllä voi päästä vieraalle tasolle, mutta on vielä vaikeampi löytää sieltä takaisin. Hänen mukaansa dimensioihin voi tutustua turvallisesti, kun havaitsee kaikkien dimensioiden kuuluvan olemukseemme.

D.K:n mukaan tasoilla 3, 4, 5 ja 6 voi toimia fyysisessä kehossa. 7D:stä alkaen tulisi kyetä käyttämään astraalikehoa tai vielä korkeampaa kehoa. Tällöin aukeaisi myös näköala 9D:n jälkeen tuleviin dimensioihin. D.K. sanoo tämän näköalan olevan pyörryttävä ja vastaavan kokemusta, joka syntyy katsottaessa kahden vastakkaisen peilin synnyttämää kuvaa. Se näyttää äärettömiin jatkuvalta käytävältä.

Alemmat tasot

1D on aineellisen olemassaolon ydin. 1D-tietoisuus sisältää fyysisen maailman perusvoimat mukaan lukien sen, että aineessa on mahdollista elää ja olla tietoinen. Jotkut etsivät  elämälle ja ajattelulle fyysistä selitystä. Miksi emme edistyisi elämään liittyvien fyysisten ilmiöiden tuntemuksessa? Olemmehan oppineet halkaisemaan atomejakin.

Planeettamme ytimen sähkömagneettiset voimat ja gravitaatiovoimat ovat Maan sisuksen fyysisistä olosuhteista vastaavien luonnonhenkien puhetta. Niiden tietoisuus tuntuu olevan enimmäkseen 1D-tietoisuutta, toisin kuin elollisen luonnon ja maan pintakerroksen luonnonhengillä, jotka keskittyvät 2D:hen. Universumissa 1D-tietoisuus näyttää hallitsevan aineiden syntyprosesseja. Tähtien räjähtäessä supernoviksi syntyy monia alkuaineita kovassa paineessa. Elämän olosuhteet ja aineellinen kehomme tarvitsevat näitä aineita. On kuitenkin hyvä, että emme saavuta liian helposti täyttä tietoisuutta 1D:n tasolla. Sen hallitseminen vaatisi mestaritason kykyjä ja moraalia.

2D on meille tutumpien luonnonhenkien aluetta. Maan, veden, ilman ja tulen henget elävöittävät luontoa, oma kehomme mukaan lukien. Esimerkiksi vuoren hengillä on 2D-tietoisuus, vaikka niiden toimialue näyttääkin pelkältä kiveltä. Selvänäkijöiden todistuksen mukaan nämäkin henget ovat yhteistyössä elävän luonnon kanssa. Kasvikunnan tietoisuus on tasolla 2D. Kehittyneemmät eläimet voivat saavuttaa jopa 3D-tietoisuutta, vaikka 2D-tietoisuus hallitsee niiden vaistotoimintaa. Me ihmisetkin ilmennämme 2D-tietoisuutta tavassa suhtautua fyysisiin tarpeisiimme.

Keskitasot

Ihmiset toimivat pääasiassa 3D-tietoisuudessa. Olemme tietoisia itsestämme aineellisina  olentoina. Olemme tietoisia luonnosta, kasveista ja eläimistä, kohtaamistamme ihmisistä ja ihmisten aineellisista aikaansaannoksista. Olemme tietoisia ajan kulusta. Teemme päättelyjä ja ennakoimme tapahtumia kokemuksemme ja oppimamme perusteella. Olemme tietoisia erillisyydestämme, siitä että minä olen juuri minä. Koemme fyysisen maailman kiinteänä ja meistä erillisenä, vaikka kehomme on sen osa. Emme tunnista kokemuksen tasolla sitä, että nykyisen tiedon mukaan suurin osa aineesta on itse asiassa tyhjää. Meillä on taipumus ajatella, että todellisuus on vain sitä, minkä voimme itse havaita.

Ajatus ja tunne virtaavat kokemuksessamme ainetta nopeammin. Ne ovatkin korkeammalla tasolla, 4D:ssä. Tulkitsemme ne silti yleensä koskemaan 3D:n tapahtumia. Ajattelumme ja varsinkin tunteemme lähettävät energioita 4D:hen. Voimakkaammat näin syntyneet ajatusmuodot saattavat yksilöityä astraalisiksi olennoiksi ja jäädä pitkiksikin ajoiksi toimimaan 4D:ssä. Suurten joukkojen samankaltaisista ajatuksista ja tunteista syntyy kulttuurille yhteisiä arkkityyppisiä olentoja. Astraalisia olentoja on monenlaisia, kauniita ja rumia, pelottavia ja mukaansa houkuttavia. Ihmiskunnan henkiset harhaanjohtajat ovat tällä tasolla. Emme yleensä havaitse 4D-olentoja tavallisilla aisteilla. Ne vaikuttavat kuitenkin meihin luomalla laatunsa kaltaista ajattelua, tunteita ja toimintavirikkeitä. Olemme alitajuisesti tietoisia niistä.

Seuraava taso, 5D, tuo ensimmäiset viitteet mahdollisuudesta ykseyteen. 3D:n dualistiseen maailmaan verrattuna tämä on radikaali muutos. Tämä tapahtuu rakkauden kokemuksen kautta. 5D ei vielä ole ykseystietoisuuden taso, mutta se valmistaa pohjaa tälle. 5D-tietoisuudessa rakkautemme ylittää alempien tasojen omistavan rakkauden rajat. Tämä avaa portit syvempään oivallukseen ja luovuuteen, joka on 3D:n toimintatavan mukaisen asioiden uudelleen järjestelyn lisäksi korkeamman impulssin inspiroimaa. Parhaat taiteilijat ovat tavoittaneet tämän tietoisuuden tason jo satoja vuosia sitten ainakin niinä hetkinä, joina ovat tehneet luomistyötään.

Myös 5D-maailmassa asustaa olentoja, joita emme yleensä havaitse tavallisilla aisteillamme. Monet niistä ovat enkeliolentoja, joiden tehtävänä on tuoda korkeita vaikutteita johdattamaan alempien tasojen olentoja kohti totuutta ja rakkautta. Yksi tapa, jolla ne tekevät tätä, on karman vaikutusten osoittaminen ihmisille. 3D:ssä tekojen seuraukset jäävät usein odottamaan pitkiksi ajoiksi, jopa myöhempiin elämiin asti. 4D:ssä ne tulevat nopeasti vastaan. 5D:ssä syy ja seuraus ovat yhtä. Siellä ei voi paeta karmaa siirtämällä ajatusten, sanojen ja tekojen seurauksia tulevaisuuteen.

Ideamaailma

Korkein fyysisessä kehossa koettava tietoisuuden taso on 6D. Siellä sijaitsevat hyveet ja ihanteet, joiden avulla järjestämme ja rakennamme maailmaamme. Jo antiikin aikana pidettiin kohtuullisuutta, rohkeutta, oikeudenmukaisuutta ja viisautta tavoiteltavina hyveinä. Usko, toivo ja rakkaus ovat hyveitä, joita ruvettiin korostamaan kristillisyyden myötä.

Monet viisauden opettajat toimivat 6D-tietoisuuden kautta sekä ollessaan inkarnoituneina tänne että opettaessaan kanavoinnin välityksellä. Kanavana toimiva ihminen voi melko helposti tavoittaa 6D:n. Ideoiden tasolla koetun tulkitseminen arjessa ymmärrettäväksi on myös helpompaa kuin korkeammilta tasoilta.

Kyky käsitteelliseen ajatteluun on tällä tasolla. Monet tieteen tekijät ovat saavuttaneet 6D-tietoisuuden ainakin inspiraatioidensa hetkillä. Platonin (427-347 eKr.) Akatemian ovella on kerrottu olleen lause "Ken ei geometriaa taida, älköön tästä ovesta astuko". Antiikin kreikkalaiset filosofit olivat kohottaneet geometrian ideoiden tasolla toimivaksi tieteeksi 6D:hen tarkkailtuaan maanmittarien työtä 3D:ssä.

Saatamme piirtää paperille tai maahan "suoran viivan". Suoran idea sisältää äärettömän pitkän viivan, jolla ei ole leveyttä tai paksuutta ollenkaan. Näin ohutta viivaa ei voi käytännössä piirtää. Jos sijoitamme suoramme Maan pinnalle, se kiertyy Maan ympäri kulkevaksi ympyräksi. Jos ajattelemme sen olevan tasolla, joka sivuaa Maan pintaa, päädymme avaruuteen. Nykykäsityksen mukaan avaruuskin on kaareva, eikä edes ääretön. Suoran viivan idea toimii kuitenkin täydellisesti 6D:ssä. Siellä tehdyt päättelyt johtavat myös tuloksiin, joita maanmittarit voivat huoleti soveltaa arkielämässä. Se, että matematiikka toimii varsinaisesti 6D:ssä eikä 3D:ssä, selittää paljolti sitä, miksi niin monet pitävät matematiikkaa vaikeana.

Myöhempi matematiikan perusteiden tutkimus on osoittanut, että ideamaailmassa voi myös olla toisilleen vastakkaisia teorioita sulassa sovussa. Tämä on mielenkiintoinen havainto. Henkisetkin oppimme ovat vain todellisuudesta muodostettuja ideoita, jotka saattavat kertoa jotain totuudesta. Yhdessä ne kertovat enemmän kuin yksikään niistä. Siten 6D-tietoisuus poistaa tarpeen opillisiin riitoihin.

Henkiset tasot

Tutkiaksemme tasoja 7D, 8D ja 9D meidän tulisi mestari D.K:n mukaan toimia, kirjoittaa ja lukea fyysisen kehon sijasta jossakin henkikehossamme. Nähdäkseni on kuitenkin mahdollista muodostaa näistä ideoita, joita voi tarkastella 6D-tietoisuudessa. Tämä tarkoittaa, että seuraavat huomiotkin ovat tietyssä mielessä korkean todellisuuden projektioita fyysisen tason ulottuville.

7D on maallisen havaintokykymme kannalta käsittämättömän eloisa, kirkas ja kaunis kenttä, joka välittää luomisen voimaa ja tietoa, informaatiota, inspiraatiota ja riemua. Voimme ottaa näitä vastaan, jos sallimme niiden koskettaa olemustamme, tunnettamme ja älyämme. Voimme säteillä tuota vaikutusta fyysisen tason elämäämme, aina 3D:hen asti, ja myös 2D- ja 1D-olemuksiimme. Virta tulee täältä, olemme muuntajia!

8D on taso, jolla kohtaamme kosmisen valtavuuden, asioiden, olentojen, tähtien ja galaksien yhteistoiminnan ja tarkoituksen siinä määrin kuin herkkä henkinen sydämemme voi näitä käsittää. Olemme yhtä universumin syvyyksistä kaikuvan laulun kanssa. Emme ainoastaan laula sitä, olemme tuo laulu. Olemme osa tuota suunnatonta järjestystä.

Paljon on puhuttu ykseydestä, siitä että olemme yhtä kaiken olevaisen kanssa. Saamme todellisen kokemuksen tästä vasta, kun olemme valmiita kokemaan 9D-tietoisuutta. Silloin olemme valmiita katsomaan sekä vielä korkeammille tasoille että edellä kuvatuille tasoille ja rakastamaan niitä kaikkia, rakastamaan omaa vähäistä itseämme ja sitä osaa meistä, joka ei ykseyttä ymmärrä, sillä niissä ja niistä ekstaasi kasvaa ja elää.

Joogit ja shamaanit

Ihmiset ovat kautta aikojen aavistaneet, että olemuksemme ytimessä on korkean viisauden siemen. Sitä on etsitty monin keinoin. Yksi noista keinoista on ollut maailmasta irtautuminen, askeesi ja luopuminen maallisista omistuksista ja haluista. Vanha joogaopetus tai länsimaisten luostarien vaatimukset asukkailleen ovat voineet olla tässä suhteessa hyvinkin ankaria.

Esimerkiksi klassisen joogan keskeisessä tekstissä, Patanjalin joogasutrassa asetetaan joogan päämääräksi samadhi, eli meditaation syveneminen ekstaasiksi. Korkeimmassa samadhin asteessa ei ole mitään meditaation kohdetta. Mikäli tämä kokemus on aito, se vastaa 9D-tietoisuutta. Tähän tietoisuuteen kuuluu vapautuminen kaikkien menetelmien noudattamisesta, jooga mukaan luettuna.

Shamaanit ovat etsineet salattua tietoa menemällä transsiin, jossa sielu irtautuu joksikin ajaksi kehosta. He ovat tehneet matkoja alisiin, eli ensi sijassa tasolle 2D, tai ylisiin, joka tarkoittanee lähinnä 4D:tä. Koska shamaanien on ollut helpompi irtautua kehostaan kuin löytää sinne takaisin, he ovat tarvinneet matkoilleen apuhengen ohjaamaan heidät takaisin.

Voimmeko nousta korkeammille tasoille?

Voimme oppia menneiden aikojen kokemuksista sen, että ei ole tarpeen tehdä vaarallisia yrityksiä irrota olemassa olevasta todellisuudesta. Elämme 3D:ssä, se on arkimaailmamme. Tehtävämme ei ole paeta astraalisten henkien luomaan kuvitelmaan, että olisimme niin paljon parempia kuin "tavalliset" ihmiset, että kuuluisimme jollekin korkeammalle tasolle. Jos todella menisimme sinne, poistuisimme läheistemme näköpiiristä, ja he pitäisivät meitä kuolleina.

Hyvät taiteilijat, muusikot ja tieteen tekijät suorastaan joutuvat työstämään inspiraatioitaan 5D:ssä tai 6D:ssä. Inspiraatio tulee monesti vielä korkeammilta tasoilta. Mestariteos välittää katsojalle tai kuulijalle välähdyksen korkeasta tietoisuudesta. Tahdommeko ottaa sen vastaan?

Voimme olla tietoisia siitä, että kaikki dimensiot kuuluvat olemukseemme luonnollisena osana. Jos sallimme niin tapahtua, voimme laajentaa tietoisuuttamme niin, että muut dimensiot tulevat osaksi olemustamme, 3D:n rinnalle. Ei ole tarpeen saada aistihavaintoja muista dimensioista. Riittää olla tietoinen. Miten tuo tietoisuuden laajeneminen tapahtuu? Tähän voi vastata tunnetun joogan opettajan, Ture Aran (1903 - 1979) sanoin: "Rakkaus on kultainen yleisavain kaikille tasoille."

(Takaisin)