Korkeista Hengen tasoista                  (Takaisin)

Seppo Ilkka

Henkiset etsijät ovat kautta aikojen pyrkineet korkeimmille Hengen tasoille. Mitä voimme tietää niistä?

 Olen käsitellyt muissa kirjoituksissa ihmisen henkisen olemuksen astraalista, mentaalista ja kausaalista tasoa. Astraalitaso on paljolti tekemisissä tunnemaailman ja henkisten ilmiöiden kanssa. Mentaalitaso on ajatusmaailmamme taso ja kausaalitasolla säilyvät tekojemme syyt ja karmalliset vaikutukset. Sisäinen ymmärryksemme voi kertoa, että on olemassa jotain,  joka ylittää arkisen olemassaolon, tunteidemme ja ajattelumme tason, jotain joka on suurempaa kuin parhaatkin filosofiamme. Jos etsimme totuutta, havaitsemme lopulta katsovamme kohti tuntematonta. Tiedemiehet, taiteilijat ja henkisen tien etsijät kohtaavat tämän tilanteen ennemmin tai myöhemmin.

Tarkastelen seuraavassa näitä korkeampia henkisiä olemuspuolia ja sitä, mitä voimme tietää niistä. Voin puhua niistä vain sen mukaan, kuinka olen asiaa ymmärtänyt. Itse asiassa kukaan ei voi kertoa niistä muuten kuin oman käsityksensä mukaan, muistipa hän mainita tästä tai ei. Tämä koskee myös pyhiä kirjoituksia ja kanavointeina saatuja viestejä. Monet näistä sisältävät arvokkaita ohjeita henkiselle tielle. Kaikissa niissä on kuitenkin mukana maailmassa elänyt tai elävä kertoja. Saamme korkeammasta vaikutteesta hänen suodattamansa version.

Monet ovat kokeneet jotain tuosta tuntemattomasta ja kertoneet valaistumisen ja oivalluksen hetkistään. Jotkut ovat saattaneet kokea myös harhan hetkiä, joita he ovat tulkinneet ovien aukeamiseksi korkeuksiin. Kertoja joutuu siirtämään kokemuksensa mentaalisille ja astraalisille tasoille voidakseen edes puhua niistä tai muuten ilmaista niitä. Kuulijoina tai lukijoina otamme ne vastaan mentaali- ja astraalitasoillamme. Voimmeko ottaa vastaan myös sen impulssin, joka johtaa silmien avautumiseen Hengen maailmaan? Mikäli kokijan kokemus on aito, hänen esimerkkinsä voi olla hyödyksi meille muille. Pidemmälle ehtineiden apu onkin usein aivan ratkaisevaa kehityksellemme. Jokaisen on kuitenkin itse avattava silmänsä. Jos kuulemamme kertomus perustuukin harhaan, kuvitelmiin tai perinteiden toistamiseen, se saattaa johdattaa harhan seuraamiseen ja oikeaoppisuuteen. Siksi tarvitsemme erottelukykyä.

On saatettu ajatella, että Hengen yhteyden tietoinen avautuminen on jokin tietty hetki ihmisen kehityksessä. Kokonaiset henkiset oppisuunnat ovat pyrkineet kehittämään keinoja, joilla saataisiin aikaan hetkessä tapahtuva herääminen. Ajattelen kuitenkin, että on tavallisempaa, että silmämme avautuvat kehityksen kautta vähittäin.

Hengen tasojen kuvailut perustuvat usein henkisten opettajien ja etsijöiden kokemuksiin. Jokainen kokija puhuu kuitenkin omalla kielellään, omana aikanaan ja omaa ajattelutapaansa noudattaen. Tämä on johtanut keskenään kilpailevien oppisuuntien syntymiseen. Tällaiset kuvaukset ovat kuitenkin toisaalta vain ajatusrakennelmia. Ne palvelevat haluamme jäsentää käsityskykymme ylittäviä asioita. Siksi ajattelen, että Hengen tasojen kuvaukset voivat olla valaisevia näkökulmia, mutta eivät lopullisia totuuksia. Yksilö voi kuitenkin löytää näkökulmia, jotka parhaiten vastaavat hänen senhetkistä käsityskykyään.

Ajattelen, että ei ole olemassa opettajaa, joka voisi kertoa koko totuuden Hengestä. Siksi opilliset kiistelyt Korkeimman olemuksesta ovat nähdäkseni ajanhukkaa. Tämä ei kuitenkaan estä tarkastelemasta ja pohtimasta joitakin Hengen tasoja koskevia asioita. Paradoksaalista on, että voimme keskustella näistä asioista vain käyttämällä joitakin käsitteitä ja ajatustapoja.

Henki ja Sielu

Saatamme kokea, että meissä on maallista ja itsekästä egoa korkeampi osa, jossa on kauniita ja puhtaita ominaisuuksia ja tunteita. Tunnemme sen ohjaavan moraaliamme. Korkeilla Hengen tasoilla voi kohdata ja saavuttaa hyviä ominaisuuksia: viisautta, rakkautta, myötätuntoa ja armoa. Kun kehitymme henkisesti, kehitymme tähän suuntaan.

Mentaalisesti asiaa voi hahmottaa niin, että meillä on kosketus Henkeen, josta on yksilöitynyt Sielu, joka "kuuluu" meille. Oikeastaan maallinen puolemme kuuluu sielullemme, jolla on yhtä maallista elämää laajempi olemassaolo. Sekä henki että sielu ovat korkeampia kuin esim. kausaalinen olemuksemme. Hengen tasoilla olemme yhteydessä myös muihin yksilöihin ja maailmaan. Nähdäkseni meillä ei kuitenkaan ole edellytyksiä muodostaa kaikista Hengen tasoista kattavia kuvauksia. Tätä on kyllä yritetty, mutta on saatu aikaan vain näkökulmia ja oppiriitoja.

Rakkaus ja myötätunto

Kohtaamme rakkautta ja myötätuntoa korkeilla olemisen tasoilla. En pyri määrittelemään rakkautta. Määritelmät jäisivät vajaiksi. Voimme kuitenkin kokea rakkautta. Sydämemme tunnistaa sen. Omistamishalu saatetaan joskus käsittää rakkaudeksi. Silloin sydämessä oleva rakkaus muuntuu ja suuntautuu tahtomaan sitä, mitä haluamme omaksemme.  Intohimoakin pidetään usein rakkautena. Toisaalta puhutaan korkeasta pyyteettömästä rakkaudesta ja saatetaan tuomita nuo äsken mainitut rakkaudet paheiksi. Näin tuomittaessa unohdetaan Korkeimman tarkoitus ohjata meitä tunnistamaan Rakkaus kaikissa muodoissaan. 

Myötätunto ei ole rakkaudesta erillinen ominaisuus, vaan sen ilmennys. Armo ja anteeksi antaminen ovat rakkauden ja myötätunnon seuralaisia. Jos ajattelemme, mitä kaikkea olemme tehneet ja teemme toisillemme ja luonnolle, tarvitsemme suuresti anteeksi saamista ja anteeksi antamista. Jos ajattelemme sielun elävän monia elämiä, voimme ymmärtää, että emme ole olleet pelkästään pahojen tekojen uhreja, vaan myös niiden tekijöitä. Vain rakkaus ja myötätunto voi vapauttaa meidät pahuudesta. Rakkauden mysteeri on ihmistasolla käsittämätön. Näemmekö Korkeimman Rakkauden omassa sydämessämme?

 Oikeudenmukaisuus

Henkinen puolemme ohjaa meitä oikeudenmukaisuuteen. Saamme kokea tekojemme, ajatustemme ja sanojemme seuraukset. Olennaista on eettisesti kestävän tien löytyminen. Tähän etsintään sisältyy usein haasteita, karmallisia oppiläksyjä ja vaikeuksia elämässä. Kaikessa tässä on kuitenkin johtavana periaatteena puhdistava rakkaus, ei rankaiseminen. Riittää, että opimme läksymme.

Olemme usein valmiita tuomitsemaan pahantekijöitä. Ihminen saattaa tarvitakin tuomioita ja katumusta osatakseen palata sielunsa kirkkauteen. Korkeimman suuruus näkyy luottamisena siihen, että kaikilla on sydämessä tunto rakkaudesta. Korkeimmalla on aikaa odottaa sen esiin tulemista, vaikka siihen kuluisi monta elämää. Emme voi muuta kuin olla kiitollisia ja kunnioittaa Korkeinta oikeutta, joka sisältyy esim. Raamatussa annettuun lupaukseen, että saamme syntimme anteeksi. Tämä ei tarkoita, että meidän ei tarvitsisi itse tehdä mitään asian hyväksi.

Viisaus ja luomisen tahto

Ihmiset etsivät tietoa hallitakseen maailman tapahtumia, luontoa ja monesti myös toisia ihmisiä. Henkemme muistuttaa, että pelkkä tieto ei riitä. Sitä voidaan käyttää sekä rakentavasti että vahingollisesti. Henki muistuttaa myös siitä, että luomme jatkuvasti maailmaa ajatuksin, sanoin ja teoin kaikilla aineellisilla ja aineettomilla tasoilla. Olemme Luojan kanssaluojia, uskoimmepa tai tahdoimmepa sitä tai emme.

Viisaus on Hengen korkea ominaisuus. Se lisää tietoomme ja taitoomme näkemyksen oikeudesta ja rakkaudesta. Sydämen viisaus muistuttaa, että emme aina tiedä kaikkia asioihin vaikuttavia seikkoja. Nämä saattaisivat vaikuttaa päätöksiimme tai osoittaa, että tilanteisiimme voi olla useita hyviä ratkaisuja. Joskus joudumme valitsemaan huonoista vaihtoehdoista sen, joka on vähiten huono. Tällaisessa tilanteessa viisautemme joutuu todelliseen testiin.

Olemme vastuussa siitä, mitä luomme. Viisaus ohjaa meitä alistamaan luomistyömme Korkeimman Tahdolle. Emme yleensä tiedä, mikä se on. Siksi riittää että tahdomme suunnata tahtomme Korkeimman Tahdon mukaiseksi. Tämä ei tarkoita, että tulisi luopua omasta tahdosta ja antaa se jonkin johtajan tai opin tai korkeaksi ajattelemamme olennon haltuun. Päinvastoin, tarvitsemme tietoa, tervettä järkeä, itsenäisyyttä ja päättäväisyyttä. Samalla meidän olisi hyvä kuulla sydämen tuntoa siitä, mikä on viisasta, oikeudenmukaista, myötätuntoista ja rakkaudellista.

Korkea henkimaailma

Henkimaailmassa on monia tasoja ja niillä vaikuttaa energioita ja tietoisuuksia, joita on kuvattu olentoina. Puhe tasoista ja olennoista on näkökulma, jonka tarkoitus on auttaa hahmottamaan, mistä on kysymys. Olemme tottuneet käyttämään korkeimmista olennoista esimerkiksi sellaisia nimiä kuin Jumala tai Kristus tai Buddha tai Maria. Näihin nimiin on ehtinyt historian kuluessa kertyä rajoittavia määritelmiä, kulttuurisidonnaisuutta, assosiaatioita ja vastustusta. Silti niiden avulla voi viitata korkeisiin olentoihin ja periaatteisiin.

Kristuksen katsotaan edustavan Jumalan Rakkautta. Olisi hyvä ajatella Hänet vielä paljon suuremmaksi tietoisuudeksi ja toimijaksi kuin sana "olento" antaisi ymmärtää. Kristus ei ole rajautunut Maan ja ihmiskunnan tarpeiden mukaan, vaan on laadultaan kosminen. Voi ajatella, että me ihmiset tarvitsemme ikään kuin sillan Kristuksen luo. Tuona siltana toimii Viisaus, Sofia, jolla on sekä jumalallinen että maallinen puolensa.

Valon enkelit ja mestarit

Korkeilla Hengen tasoilla vaikuttavat myös Valon enkelit. Enkelit ovat Luojan eri tehtävissä toimivia energiaolentoja. Kirjallisuudessa on esitelty nimiltä eräitä enkeleitä. Arkkienkelit Mikael, Rafael, Gabriel ja Uriel ovat heistä tunnetuimpia. Kullakin enkelillä on oma toimialueensa. Ajattelenkin, että enkelin varsinainen nimi on hänen tehtävänsä. Enkelit kyllä tuntevat myös ihmisten heistä käyttämät nimet. Rudolf Steiner (1861 - 1925) esitti, että enkelit toimivat yhdeksänportaisessa hierarkkisessa järjestelmässä. Ajattelen, että tämäkin jäsennys on laadittu helpottamaan asian ymmärtämistä.

Korkeilla tasoilla sanotaan olevan myös ihmiskehityksen läpi käyneitä mestareita. Heidän ei enää tarvitse palata fyysisesti Maahan. Mestarin kehityksessä on olennaista, että rakkaus ja myötätunto toteutuvat hänessä. Silloin hän voi myös saada Viisautta ja tietoa, joita tavallinen ihminen saattaisi käyttää väärin.

Mestari on ilmeisesti olento, jossa yhdistyvät hänen kaikkien maallisten inkarnaatioidensa jalostuneet muistot ja ymmärrys ja sen lisäksi muita, myös korkeampia ja universaaleja kehityslinjoja. Tällaisena hän on laajempi olento kuin yhden ihmiskehityslinjan jatke henkimaailmaan. Mestaritkin kehittyvät, ja heillä on omat oppaansa. Kristus on kaikkia näitä korkeampi ja laajempi olento. Jakaakseen viisauttaan mestarit tarvitsevat maan päällä eläviä ihmisiä, jotka kykenevät tavoittamaan heidän sanomaansa ja toimimaan sen välittäjinä. Tarvitsemme kuitenkin erottelukykyä näidenkin viestien suhteen, koska täydellistä kanavaa ei ole.

Sanotaan, että kehitys enkeliksi tai mestariksi tapahtuu eri tietä. Mestarien kehitys kulkee ihmiskunnan kautta ja sisältää vapaan tahdon elementin. Enkelien taas sanotaan kehittyvän luonnonhengistä. Sanotaan, että viisaudestaan huolimatta enkeleillä sen paremmin kuin luonnonhengilläkään ei ole vapaata tahtoa, vaan heidän on noudatettava Luojan heille osoittamaa tehtävää.

Siirtymän luonnonhengestä enkeliksi sanotaan olevan harvinainen tapahtuma. Ihmisten osoittama rakkaus luonnon olennolle voi kuitenkin antaa mahdollisuuden tähän. Silloin voi tapahtua esimerkiksi niin, että vaikkapa puun kuollessa siinä toiminut luonnonhenki katoaa. Samalla syntyy enkeli, joka yksilöityy ja aloittaa kehityksen enkelinä. Muussa tapauksessa tuo katoava luonnonhenki vain palautuisi yhteiseen luonnonhenkitason energiaan. Enkelinä sillä on muisto olemassaolosta luonnonhenkenä, ja se voi käyttää sellaisena keräämäänsä viisautta ja itse asiassa koko kehityslinjansa viisautta.

 Näyt ja elämän mysteeri

Näyt, kanavoinnit, automaattikirjoitus tai muut vastaavat ilmiöt osoittavat avautumista näkymättömille tasoille. Monet henkiset perinteet ovatkin pyrkineet ohjaamaan oppilaitaan vastaanottamaan tällaisia ilmiöitä. Henkisten etsijöiden keskuudessa esiintyy myös helposti kilpailua siitä, kenen kokemat ilmiöt ovat ihmeellisimpiä.

Näyt ja niiden kaltaiset ilmiöt tapahtuvat suurelta osin astraalitasolla. Niiden takana voi hyvinkin olla korkeita vaikutteita. Astraalitason olennot saattavat kuitenkin myös synnyttää erilaisia ilmiöitä saadakseen huomiota. Näyt voivat vedota näkijänsä egoon ja toiveisiin. Näyn näkijälle tai kanavoinnin kuulijalle jää vastuu oivaltaa, mistä on kysymys. Mitkään ilmiöt eivät yksinään osoita, että olisimme korkealle kehittyneitä. Siksi erottelukyky on äärimmäisen tärkeä taito.

Suuri mysteeri on, että sydämellämme on yhteys kaikille olemisen tasoille, korkeimpia myöten. Ellei olisi, olisimme todella pimeydessä, eikä meillä olisi mahdollisuutta korkeampaan kehitykseen. Korkein on meissä ja me olemme Korkeimmassa. Yleensä emme ole tästä tietoisia. Näyttää siltä, että pakenemme Korkeinta kaikin keinoin. Miksi on näin? Siksi, että tehtävämme on oppia läksymme ja tuoda Korkeimman Valo aineen maailmaan. Siksi meidän on oltava täysin tietoisia aineessa. Pakenemme taitavasti korkeata todellisuutta. Hallitsemme lukemattomia keinoja sammuttaa tietoisuutemme tai toisaalta kuvitella löytäneemme perille Valoon. Voimme eksyä astraalis-mentaalisille harhapoluille unohtaen, että voisimme tuoda noille tasoille korkeampaa ymmärrystä. Kiinnitymme joihinkin oppeihin tai sääntöihin siitä, miten elämää tulisi elää. Sillä tavoin unohdamme, että Kristus ei ole oppi vaan elävä Rakkaus.

Kun näemme, että tarvitsemme kaikkia olemassaolon tasoja voidaksemme elää tässä maailmassa, voi sydämessämme aueta ovi viisaudelle. Luomissamme kuvissa voi olla mukana viisautta, mutta Viisaus on kuvia suurempi. Meidän ei tarvitse kuvitella tietävämme ainoita oikeita totuuksia. Silloin olemme valmiita vapautumaan ja saamaan aavistuksen elämän korkeasta mysteeristä.

 (Takaisin)