Aikamme luovat energiat                       (Takaisin)

Seppo Ilkka

Elämme tiedon ja tieteen voittokulun aikaa. Esoteerisen käsityksen mukaan aikamme varsinainen johtava energia on kuitenkin muuntamisen energia.

 

Ihmiskunnan käsitys maailmasta ja universumista on muuttunut suuresti viimeisten satojen vuosien aikana. Viime vuosikymmeninä tuo muutos on nopeutunut. Ajattelutapamme on kokenut murroksen. Uskontojen sijasta tiede, tekniikka ja konkreettinen tieto näyttävät johtavilta voimilta. Jos tahdomme säilyttää ymmärryksen ihmisen henkisestä olemassaolosta, maailmankuvaan on sovitettava molemmat, sekä henkisyys että tiede. Tarkastelen seuraavassa millaiset henkiset energiat  johtavat aikamme ajattelua ja toimintaa.

Miten olemme tulleet nykyaikaan?

Viimeisten noin kahden tuhannen vuoden historiasta nähdään, että ihmisiä on elähdyttänyt tarve omistautua joillekin ihanteille ja aatteille. Jumalaa tai jumalia on palvottu jopa intohimoisesti. Heidän nimissään on sodittu. Aseisiin on toki tartuttu myös valtapyrkimysten ja maallisten aatteiden puolesta.

Oikeana pidetylle asialle omistautuminen on toisaalta tuottanut myös menneiden aikojen parhaita ja kauneimpia saavutuksia. Renessanssin kuvataiteen tai musiikin klassisen kauden mestariteokset ovat tästä ilmeisiä esimerkkejä. Tieteen nousu uudella ajalla perustui asialleen omistautuneiden tutkijoiden työhön.

Jos olemme tietoisia esoteerisesta käsityksestä, joka koskee niin sanottuja säde-energioita, näemme, että noin ajanlaskun alusta alkaen on johtavana luovan energian säteenä ollut omistautumisen, palvovan rakkauden energiasäde. Tämä voi johtaa myös fanaattisuuteen.

Tämä on yksi luovan energian seitsemästä perussäteestä. Lyhyesti nimettyinä seitsemän perussädettä ovat: 1. Tahto, 2. Rakkaus-viisaus, 3. Luova äly, käytännöllisyys, 4. Harmonia ristiriidan kautta, kauneus, 5. Tieto, loogisuus, 6. Omistautuminen, 7. Muuntaminen.

Käytämme säde-energioita kaikkeen tekemäämme, sekä hyvään että pahaan. Olemme joka tapauksessa vastuussa tekemisistämme. Vastuu kasvaa, jos olemme tietoisia säde-energioista ja kutsumme niiden voimaa tueksemme.

Esoteerisen käsityksen mukaan aina jokin seitsemästä perussäteestä on johtavana kullakin melkein 2200 vuotta kestävällä astrologisella maailmankaudella. Sen rinnalle aktivoituu vuorollaan muita säteitä sivusäteiksi. Tästä on esimerkkinä renessanssin aika, jolloin Kalojen aikakauden johtavan 6. säteen rinnalla vaikutti 4. säde. Tämä ilmeni taiteen nousukautena.

Nykyajan energiasäteet

Nyt 2000-luvun alkupuolella elämme siirtymäkautta Kalojen aikakaudesta Vesimiehen aikaan. Olemme ilmeisesti jo uuden aikakauden puolella, mutta siirtymävaihe kestänee vielä ainakin kymmeniä vuosia. Kalojen aikakauden kuudes säde heikkenee, mutta ei vielä ole täysin asettunut taka-alalle. Voimakastakin fanaattisuutta esiintyy siksi edelleen.

Tieteen voittokulusta voi päätellä, että viides säde on nykyään aktiivinen. Tämä vaihe on alkanut viimeistään 1800-luvun loppupuolella. Esoteerisen käsityksen mukaan Vesimiehen ajan johtosäteeksi tulee kuitenkin seitsemäs, muuntamisen säde. Miksi viides säde näyttää silti olevan vahvemmin esillä tällä hetkellä? Yksi vastaus tähän on, että aikakausisäteiden esilletulo on hitaampaa kuin nopeammalla tahdilla vaihtuvien sivusäteiden vuorottelu. Seitsemäs säde on vasta aloittamassa ja viides säde on jo ehtinyt voimistua. Viidennen säteen tukema tieteen edistys on myös tehokas muuntamisen työkalu. Se toimii hyvässä yhteistyössä seitsemännen säteen kanssa.

Säteiden hierarkia  

Säteiden on sanottu syntyneen niin, että kun Luoja loi maailman, Hän loi aluksi 1. säteen, tahdon impulssin. 1. säteen sanotaan luoneen avukseen 2. ja 3. säteen. Näitä kolmea pidetään pääsäteinä. 3. säteen sanotaan luoneen avukseen säteet 4, 5, 6. ja 7. Nämä sivusäteetkin ovat kuitenkin itsenäisiä energioita. Sivusäteissä toistuu eri määrissä kolmen pääsäteen ominaisuuksia. Seitsemännessä säteessä tulevat esiin kaikki kolme pääsädettä tasapainoisena yhdistelmänä. Tämä tekee siitä hyvin kykenevän monipuoliseen luomisen työhön. Siksi 7. säteen kautta on saattanut myös aueta viisi lisäsädettä Maan kehittämistä varten.

Nämä lisäsäteet ovat 8. säde Puhdistaminen, 9. säde Ilo, 10. säde Tasapaino, 11. säde Palvelu, 12. säde Kaikkiallinen Valo. Nämä ovat seuraavia yhdistelmiä perussäteistä ja Alkulähteen energiasta. Alkulähde on mystinen olemassaolon perusta, jonka vain Luoja täysin tuntee.

Puhdistamisen säteessä yhdistyvät 4, 7. ja 5. säde ja Alkulähde. Ilon säteessä ovat 2. ja 1. säde ja Alkulähde. Tasapainon säteessä ovat 1, 2. ja 3. säde ja Alkulähde. Palvelun säteessä yhdistyvät Alkulähteen energiaan 1, 2. ja 5. säde. 12. säteessä ovat mukana Alkulähde ja kaikki säteet 1. 11. Lisäsäteet ovat sekä työkaluja muuntamisen säteelle että avaus korkeammille olemisen tasoille. 8. säde puhdistaa fyysisistä ja emotionaalista tasoa, 9. säde vie sielutasolle ja 10. täyteen ihmisolemukseen asti. 11. säde on korkealla tasolla, jolla palvelu on itsestäänselvyys. Se puhdistaa nekin tahrat, jotka ehkä ovat jäljellä edellisten säteiden käytön jälkeen. 12. säde on korkeamman olemassaolon energia.

Näihin 12 säteeseen liittyy lisäksi säteitä, joita voi pitää perustason säteiden korkeampina oktaaveina. Musiikkitermin käyttö tuntuu tässä kuvaavan tilannetta hyvin. Perustason 12 sädettä toimivat parhaiten fyysisellä, astraalisella ja mentaalisella tasolla, toinen oktaavi vaikuttaa kausaali- eli syytasolle asti, kolmas oktaavi toimii luonnonhenkien tasolla ja neljäs oktaavi ulottuu Valon enkelien tasoille.

Ei ole nähtävissä rajaa sille, miten monta oktaavia säteillä on olemassa. Neljättä korkeammat oktaavit ovat kuitenkin alueella, joka ylittää ihmiskunnan nykyisen kehitystason. Korkeampiin oktaaveihin kuuluvia säteitä voi nimetä numeerisesti: Esimerkiksi 7. säteen toinen oktaavi on 7+12 = 19. säde, kolmas oktaavi 7+24 = 31. säde, ja neljäs oktaavi 7+36 = 43. säde. Vastaavasti esimerkiksi 2. säteen toinen oktaavi on 2+12 = 14. säde.

Kalojen ajasta Vesimiehen aikaan

Astrologisilla maailmankausilla on yhteys niin sanottuihin klassisiin elementteihin, jotka ovat maa, tuli, vesi ja ilma. Vesimies on ilman, Kalat veden, Oinas tulen ja Härkä maan laatua. Pian alkavaa Vesimiehen aikaa edeltänyt Kalojen aikakausi oli paljolti tekemisissä tunnemaailman kehityksen kanssa. Sitä edeltäneellä Oinaan ajalla koettiin korkeampi laki polttavana pakkona. Uhritulet paloivat temppeleissä. Esimerkiksi Zarathustran seuraajat pitivät palavaa tulta Jumalan kuvana. Tätä ennen Härän aikakaudella ihmiskunta sitoutui vahvasti aineeseen. Kadotimme suoran yhteyden henkiseen todellisuuteen. Menimme silloin niin syvälle aineeseen, että olemme tarvinneet sen jälkeen jo kaksi maailmankautta valmistelevia harjoituksia löytääksemme jälleen henkiolemuksemme.

Vesimiehen aikana koemme erityisesti ilman elementin vaikutusta. Se kehittää mentaalista kykyä, ajattelun vapautta ja liikkuvuutta. Tämä maailmankausi on tilaisuutemme vapautua kahleista, joihin olemme itse sitoneet itsemme. On tärkeätä, että löydämme henkisyytemme ennen kuin siirrymme Kauriin aikaan, joka on taas maan elementin luonteinen. Mikäli onnistumme, voimme silloin kehittää elämää aineessa uudelta henkiseltä ja entistä viisaammalta pohjalta. Kukin maailmankausi myös valmistelee seuraavaa. Meistä riippuu, tahdommeko ottaa mukaan edellisten kausien parhaita opetuksia vai jotakin muuta. Seitsemäs säde Vesimiehen ajan johtosäteenä on kuin tehty tukemaan nyt alkaneen aikakauden kehitystehtäväämme.

Ilman elementin vallitessa syntyy avointa keskustelua mahdollisista tavoista hoitaa maailman asioita. Myös henkisistä asioista puhutaan julkisesti. Vielä Kalojen aikakaudella ihmisille oli tarjolla yleensä vain alueella vallitsevan uskonnollisen suuntauksen mukaisia käsityksiä hengen asioista. Toisinajattelijoita vainottiin joskus ankarastikin, ja heidän saattoi olla pakko vetäytyä salaisuuden turviin. Vesimiehen aikana uskontojenkin on huomioitava muiden ajattelutapojen olemassaolo ja oikeutus. Jo nyt ihmisten maailmanlaajuinen vilkas kanssakäyminen pakottaa ne tähän. Tänä päivänä henkinen etsijä ei voi välttyä havaitsemasta, että on monia tapoja tulkita Hengen maailmaa.

Kalojen aikakauden lopulla jotkut ovat odottaneet Vesimiehen aikaa uutena Valon aikana, joka saattaisi viedä ihmiskunnan lähes paratiisiin. Voisimme kuitenkin katsoa asiaa realistisemmin. Suurin osa ihmiskunnasta on edelleen kehitysvaiheessa ja tarvitsee harjoitusta, ennen kuin on valmis irtautumaan elämän ja kuoleman pyörästä, karmastaan. Monet sielut odottavat henkimaailman puolella seuraavia inkarnaatioitaan, joissa voisivat kehittyä.

On kyllä syytäkin odottaa Vesimiehen aikaa uutena vaiheena kollektiivisessa kehityksessämme. Kalojen aika on käyttänyt kehitysimpulssinsa loppuun. Tarvitsemme uuden ajan tuloa. Uusi aika tuo uusia mahdollisuuksia kehittyä ja paljastaa uusia näkökulmia totuuteen. Kollektiivinen kehityksemme ei kuitenkaan ole pelkkää ylösnousemista kirkkauteen. Se on ennen muuta kehitystehtävistä selviytymistä. Monet uuden ajan haasteista ovat erilaisia kuin ne, joita olemme tottuneet käsittelemään. Niihin tarvitaan uusia ratkaisuja. Historian tuntemus on silti erittäin tärkeätä. Sen avulla voimme välttää lankeamasta uudelleen vanhoihin ansoihin.

Toinen asia on, että kaikkina maailmankausina saattaa esiintyä yksilöitä, jotka ovat tavallaan tulleet valmiiksi maallisesta koulusta. He ovat tasapainottaneet karmansa ja ovat valmiita siirtymään lopullisesti henkisille olemassaolon tasoille. Mestarienkin maallista toimintaa rajoittaa kuitenkin se maailmankausi ja elämäntilanne, jossa he ovat täällä läsnä. Maailmankausi rajoittaa myös tapoja, joilla he voivat tukea maailmassa eläviä sieluja.

Ajatusten liikkuvuus ja niiden julkinen esittäminen ovat Vesimiehen ajan ilmiöitä. Tämä ei tietenkään poista tunnemaailman tärkeätä osuutta elämässämme. Saamme odottaa yli 2000 vuotta Kauriin aikaa, joka on jälleen kiteytymisen aika. Siksi on tärkeätä, millaiset ajatukset jäävät meiltä perinnöksi ja kiteytymään. Siksi on tärkeätä, että henkisen tien kulkijat tulevat voimalla esiin myös julkisessa keskustelussa. En tarkoita uuden "henkisyysuskonnon" perustamista. Sellainen saattaisi pikemminkin olla paluuta vanhaan, epäonnistumista tehtävässämme. Edessämme on paljon vaativampi tehtävä. Onnistummeko löytämään ihmiskuntana vapaan tien henkisyyteen, moraaliin ja rauhaan? Vastavoimat tulevat epäilemättä haastamaan tätä pyrkimystä tarjoamalla lukemattomia harhateitä ajattelullemme. Tarvitsemme erottelukykyä!

Seitsemäs säde ja alkemia  

Kun teosofit puhuivat 1900-luvun alkupuolella seitsemännestä säteestä, he mainitsivat sen ominaisuuksiin kuuluvan muun muassa rituaalista magiaa ja pyrkimystä seremonialliseen järjestykseen. Henkinen ja fyysinenkin alkemia ovat tämän säteen toimialueella, vaikka niiden alkuperä on oikeastaan kolmannessa säteessä. Ajattelen, että tämä tulkinta seitsemännestä säteestä on ollut silloisen ajan mukainen. Kalojen aikakaudella omistautumisen säteen ollessa vallitsevana tällaiset asiat ovat vedonneet ihmisten mystiikan nälkään. Nähdäkseni seitsemättä sädettä tulisi tarkastella nyt 2000-luvulla ja Vesimiehen ajan lähestyessä vapaana tästä historiallisesta tulkinnasta.

Nähdäkseni seitsemättä sädettä parhaiten luonnehtiva ominaisuus on muuntaminen. Tähän sisältyy alkemistinen puhdistamisen prosessi, jossa epäsointuinen ja vahingollinen energia ikään kuin syntyy uudelleen puhtaana, harmonisena ja siunausta tuovana. Tässä yhteydessä on puhuttu niin sanotusta puhdistavasta violettiliekistä. Violettiliekkiä käytetään sijoittamalla puhdistettava kohde tai asia ajatustasolla violettiin puhdistavaan tuleen. Violettiliekki on Kristusenergian ilmentymä. Se muuntaa kelvottoman energian rakkaudelliseksi.

Violettiliekki on seitsemännen säteen energiaa käyttävä työkalu, joka toimii Vesimiehen ajan hengessä ajatuksen tasolla ja ilman elementin kantamana.

Kullakin aikakaudella on tyypilliset tapansa harjoittaa magiaa. Härän aikakaudella tämä lienee tarkoittanut muun muassa amuletteihin ja toteemeihin  keskittymistä. Oinaan aikakaudella on käytetty uhritulia. Veri on ollut silloin elämän liekin kantajana tärkeä maaginen elementti. Kalojen aikakauden magia on toiminut astraalisten olentojen välityksellä, tunnemaailmaan tukeutuen ja salattuja rituaaleja käyttäen. Alkemisti teki kokeita, jotka lopulta osoittautuivat tieteellisen kemian perustaksi. Aineellisen kullan valmistamisen sijasta alkemistin todellinen tehtävä oli kuitenkin henkinen alkemia, pimeän tunne-energian muuntaminen valoisaksi. Parhaat alkemistit olivatkin tästä tietoisia.

Härän aikakaudella tapahtunut liiallinen aineeseen sitoutuminen on ilmeisesti seurausta siitä, että sen ajan magia on ollut voittopuolisesti noituutta ja mustaa magiaa. Yksi syy tälle on, että edeltänyt ilmaelementin ja Kaksosten aikakausi oli jättänyt perinnöksi vahvan tietoisuuden dualismista, jossa elämme maailmassa. Noituuden perinne on jatkunut myös Oinaan ajassa ja vielä Kalojen ajallekin. Siinä katsannossa nykyajan tieteellinen materialismi on tervehdyttävä ilmiö kieltäessään kaiken magian olemassaolon.

Vesimiehen ajan valkea magia on rakkauden työtä, avointa ja vapaata. Olennaista valkeassa magiassa on, että kunnia sen onnistumisesta kuuluu Korkeimmalle. Tämä ei vaadi taikamenoja tai rituaaleja, vaan tahtoa ja ajatuksen voimaa. Seitsemäs säde antaa tähän tarvittavaa energiaa.

Vesimiehen ajan alkemisti tai valkea maagikko voi työskennellä yhteiskunnassa monenlaisissa tehtävissä. Hänen toimintansa on eettistä. Hänen vaikutuksensa tapahtuu ennen muuta ajatuksen alueella ja henkisen ilmapiirin puhdistajana ja luojana. Salaisuuksien sijasta hän etsii tapoja, joilla voi auttaa ihmiskuntaa. Hän voi käyttää kaikkia tieteen ja tekniikan tarjoamia keinoja. Tämä on muuntamista käytännössä.

Tahto ja järjestys

Ensimmäistä sädettä on pelätty, koska sillä on taipumus tehdä uusia aloitteita suurella voimalla. Vanhat rakenteet ovat vaarassa hajota. Ensimmäisen säteen vaikutus onkin tähän asti tullut maailmaan enimmäkseen seitsemännen säteen kautta. Seitsemäs säde muuntaa tahdon rakentavaksi ja myös säilyttäväksi. Tämä on paremmin ihmisten kestettävissä kuin suoraan kohdistuva ensimmäisen säteen energia.

Tähän liittyy myös oppiläksy, jonka todennäköisesti kohtaamme alkavalla maailmankaudella. Osaammeko ottaa vastaan uusia aloitteita vai ohjaammeko tahtomme rutiineihin tyytyväisinä olemassa olevaan järjestykseen? Tahdommeko esimerkiksi jatkaa sotimista ikään kuin seremoniallisesti vain siksi, että "aina" on sodittu?

Toinen haaste, johon joudumme vastaamaan, on tekniikan kehitys. Viides säde luo tietoa ja tekniikkaa, joka saattaa olla vaikeasti hallittavissa. Onnistummeko ihmiskuntana ohjaamaan tämän impulssin suuntaan, joka on siunaukseksi meille ja planeetalle?

Meidän olisi kuitenkin hyvä tutustua myös ensimmäisen säteen uutta luovaan voimaan. Vapaudumme menneisyyden kahleista ja selviydymme uusista haasteista vain, jos sallimme uusien Valon tuulten puhaltaa alkavaan aikakauteen. Ensimmäinen säde on valmiina tuomaan  meille näitä impulsseja. Seitsemännen säteen ollessa johtavana meillä on myös mahdollisuus ottaa ne vastaan turvallisesti.

On odotettavissa, että uusia ajatuksia ja ideoita syntyy jatkuvasti, niin että haasteena on löytää, mikä on arvokasta, ajankohtaista ja säilytettävää. Tämä antaa mahdollisuuden luovuuden aikaan, jossa Valon impulssit voivat nousta ennen kokemattomaan kukoistukseen. Haasteena on järjestyksen luominen moninaisuuteen. Seitsemännen säteen energia voi auttaa tässä.

Kaikkien seitsemän perussäteen energioita on mahdollista käyttää myös vähemmän rakentavasti. Jotkin tahot levittävät valeuutisia ja vihapuhetta erityisesti sähköisessä mediassa. Tämä on esimerkki seitsemännen säteen energian väärinkäytöstä. Kalojen aikakaudella etsittiin fanaattisuuteen asti oikeata uskoa. On odotettavissa, että Vesimiehen aikana niin sanotut pimeät voimat pyrkivät hallitsemaan maailmaa ihmisten ajatusmaailman kautta luomalla siihen kaaosta tai omiin tarkoituksiinsa sopivaa järjestystä. Seitsemännen säteen ja sen kautta avautuneiden korkeampien säteiden avulla voimme kehittää erottelukykyämme ja taitoamme niin, että saamme oman ja planeetan mentaalisen tason järjestymään totuuden mukaiseksi. Uudenkin aikakauden johtava säde tuo mukanaan sekä loistavan mahdollisuuden edistyä että tyypilliset haasteensa. Olemme edistyneitä vasta sitten, kun olemme selviytyneet noista haasteista.

Olemme tilanteessa, jollaista ei ole koskaan aikaisemmin ollut. Siksi on oltava hyvin huolellisia siinä, mitä uusia toimintatapoja otamme käyttöön ja mitä vanhoja tahdomme säilyttää. Ei myöskään ole tarpeen hylätä kaikkea vanhaa vain siksi, että se on vanhaa. Kuten aikaisemminkin aikakauden vaihtuessa osa ihmisistä ei ole valmis tarpeelliseenkaan muutokseen, vaan tahtoisi säilyttää vanhat tavat. Raamatun kertomus kultaisesta vasikasta kertoo tällaisesta aikakauden vaihtumisesta. Kansa olisi tahtonut edelleen palvoa Härän aikakauden jumalia, vaikka se oli jo saanut Oinaan ajan opetusta.

Henkiset tukijoukkomme ovat kuitenkin varustaneet meidät hyvin. Voimme käyttää seitsemännen säteen ja uusien säteiden energioita. Edessämme on monia haasteita, mutta voimme astua Vesimiehen aikaan vapaina tahtomaan parasta ja tekemään voitavamme. Jos tahdomme luoda vapautta ja valoa maailmaan, meidän on sanottava tahtomme julki. Hiljainen tunnemaailmaan piiloutuminen Kalojen aikakauden tapaan ei enää riitä. Olemme Luojan kanssaluojia ja alkemistisen muutoksen tekijöitä. Tämä ei tarkoita, että meidän pitäisi vetäytyä tekemään joitakin salaperäisiä mystisiä taikoja. Vesimiehen ajan alkemia käyttää kaikkia tieteen, terveen järjen ja viisauden keinoja. Uuden ajan salaisuus on sen julkisuus.

(Takaisin)